fbpx
โทรหาเราได้ที่ : 02-1031265
/privacy
privacy2018-07-24T16:32:08+00:00

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ แคชนาว

บริษัท แคชนาว จำกัด (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของบริษัท แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับบริษัท คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท ดังต่อไปนี้

การจัดเก็บข้อมูลและนำส่งไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านต้องการค้นหาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากหน่วยงานต่างๆ บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทขอให้ท่านกรอกหรือนำส่งผ่านแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัทอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ท่านต้องการให้มีการเปรียบเทียบข้อเสนอ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกหรือนำส่งล้วนแต่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาการเปรียบเทียบข้อเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินตามที่ท่านต้องการ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้รับผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านสินเชื่อ และ/หรือบริษัทผู้รับประกันภัยตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านเลือก ทั้งนี้การตกลงยินยอมหรือรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถือว่าท่านได้ยินยอมให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวแล้ว อนึ่งการเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลดังกล่าวถือเป็นดุลยพินิจของบริษัททั้งนี้เพื่อให้ความประสงค์ในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากหน่วยงานต่างๆ เป็นผลสำเร็จ ความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

บริษัทพยายามที่จะทำให้การใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) และบริการของบริษัทนั้นง่ายและสะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีของการเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัทให้แก่ท่าน บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ เช่นแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ท่านค้นหา วิธีการที่ท่านค้นหาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นต้น บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อออกแบบและจัดการแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี)ให้เหมาะสมกับท่านและเพื่อแสดงโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ หรือเก็บเป็นสถิติข้อมูล เป็นต้น

ท่านมีสิทธิที่จะเลือกสร้างบัญชีผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท หากท่านสร้างบัญชีกับบริษัท บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อและอีเมลของท่านและข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่ท่านตกลงที่จะมอบให้แก่บริษัทในขณะที่ท่านสร้างบัญชีหรือในเวลาต่อมา ทั้งนี้เพื่อที่จะช่วยให้ท่านสามารถที่จะทำการค้นหาและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ หรือเพื่อสำหรับประโยชน์อื่นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดเก็บประวัติในการค้นหาของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัทเพื่อดำเนินการเสนอราคาและดำเนินการในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

หากท่านเพียงแต่ทำการค้นหาเฉพาะกรณีเท่านั้นและขอให้มีการเปรียบเทียบข้อเสนอเฉพาะกรณีผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท โดยไม่ได้สร้างบัญชีกับบริษัท บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลซึ่งได้แก่ แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ไอพีของท่าน เวลาในการเข้าใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท อุปกรณ์ของท่าน ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมและติดตามการใช้งานแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัทเป็นต้น เพื่อที่จะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของบริษัท บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิคบางประการจากเบราว์เซอร์ของท่าน หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ความยินยอมมีความสำคัญ

การใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) และบริการของบริษัทเป็นความสมัครใจทั้งหมด แต่หากท่านตัดสินใจที่จะเข้าชม เข้าถึง ใช้งาน หรือขอเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ จากแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัทหรือด้วยการขอหรือใช้บริการใดๆ ที่บริษัทให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) จะถือว่าท่าน
ยินยอมโดยชัดแจ้งว่า บริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
ยินยอมให้วิเคราะห์ ตรวจสอบ และพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในข้อมูลของท่าน
อนุญาตให้บริษัทเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ ผู้ให้บริการทางการเงิน ด้านสินเชื่อและหรือบริษัทผู้รับประกันภัย หรือ ตัวแทนทางการตลาด หรือหน่วยงานอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ข้อมูลยังคงเป็นทรัพย์สินของท่าน

บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการคุ้มครองนี้ อย่างไรก็ดี อาจมีสถานการณ์ที่บริษัทจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้จัดหาสินค้า ตัวแทนหรือผู้ให้บริการบางรายที่ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทหรือที่บริษัทใช้เพื่อทำให้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) เกิดประสิทธิผลสูงสุด ติดตามหรือวิจัยการใช้งาน ประสิทธิภาพและการดำเนินงานของแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี )ของบริษัท พร้อมทั้งบริการที่บริษัทให้บริการทางแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท บริษัทจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกดังกล่าวเพียงเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อการดำเนินการให้บริการและทำงานของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น และบริษัทจะรับรองว่า บุคคลภายนอกเหล่านี้จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่บริษัทได้ระบุไว้

การเข้าเยี่ยมชมแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัทได้ เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ตรวจสอบอัตราต่างๆ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัท หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับบริษัท และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากบริษัท บริษัทสามารถดำเนินการปรับปรุงแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี)ของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี)ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี้ บริษัทอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับบริษัท และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระเงินเรียกเก็บของบริษัท โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของบริษัทนั้น บริษัทอาจใช้ระบบ “คุกกี้” ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ “คุกกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี)ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี)นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการกำหนดโดยบริษัท และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยง

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของบริษัทนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทหรือตามความยินยอมของลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้, เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่แต่ไม่จำกัดเฉพาะเช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทจะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทและท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์มายังบริษัท บริษัทจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและบริษัท ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลบางส่วนของท่านจะถูกเปิดเผยให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานอื่นๆ ผ่านแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท บริษัทจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่บริษัท หรือ
2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การ เริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิต หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
4. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ บริษัทยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ เช่น ผู้ตรวจสอบของบริษัทแห่งประเทศไทยหรือบริษัทกลาง ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ หรือ
5. ท่านได้ให้ความยินยอมเพื่อให้บริษัทดำเนินการสำหรับการกระทำนั้นๆ

บริษัทอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของบริษัท และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของบริษัทไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่บริษัทได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัท องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทด้วยเช่นกัน
ในบางโอกาสบริษัทอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับบริษัท อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับบริษัทด้วย

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

บริษัทจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการมีผลใช้บังคับ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวนี้ไม่ว่าในเวลาใด และจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ทันทีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับ โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นประจำ