fbpx
โทรหาเราได้ที่ : 02-1031265
/term-of-condition
term-of-condition2018-07-24T16:31:07+00:00

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าใช้
แอปพลิเคชันและเว็ปไซต์ แคชนาว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) เป็นหลักเกณฑ์และข้อตกลงสำหรับการใช้แอปพลิเคชันและเว็ปไซต์ แคชนาว ซึ่งใช้บังคับระหว่างท่าน และ บริษัท แคชนาว จำกัด ผู้จัดทำแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์(แล้วแต่กรณี) ดังกล่าว (“บริษัท”)

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะเข้าใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ ท่านสามารถเข้าถึง ใช้ หรือได้รับเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ ได้ก็ต่อเมื่อท่านเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อสงวนสิทธิใดๆ อนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดๆ ย่อมถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างสมบูรณ์แล้วหากท่านได้ใช้แอปพลิเคชันหรือเว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้

บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ในเวลาใดๆ ภายใต้ความพยายามของบริษัทที่จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี )นี้ ถ้าท่านเข้าใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ภายหลังจากที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว อาจถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว อนึ่ง หากท่านไม่พึงพอใจหรือไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ บริษัทขอให้ท่านยุติการใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัทโดยทันที

ข้อจำกัดการใช้

สิทธิทั้งปวงในหรือที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) หรือ ข้อมูลบนแอปพลิเคชัน หรือ ข้อมูลบนเว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้อาจเป็นของบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ห้ามมิให้ท่านใช้ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข แจกจ่าย อัพโหลด ทำซ้ำไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ส่งต่อ ให้อนุญาต ขายและเผยแพร่) ข้อมูลใดๆ บนแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ในทางการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการใช้ดังกล่าวจากบริษัทหรือบุคคลนั้นๆ ก่อน

นอกจากนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้ท่านใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้เพื่อก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความเสียหายใดๆ ละเมิดกฎหมายต่อบริษัทหรือต่อบุคคลอื่น หรือเพื่อเข้าทำกิจกรรมที่มุ่งหมายจะทำลายความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งห้ามมิให้ท่านใช้หรือจัดหาโปรแกรมที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีผลเป็นการใช้หรือการจัดหาโปรแกรมที่เป็นอันตราย หรือผิดกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะไม่มีความรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ เช่นเดียวกัน

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ใช้ เป็นส่วนหนึ่ง อ้างอิง และ/หรืออ้างถึงในแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ห้ามมิให้ท่านใช้และทำซ้ำทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากบริษัทก่อน

นอกจากนี้ ข้อมูลในแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี)ที่เชื่อมโยงอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น ท่านจะต้องติดตามขออนุญาตใช้ข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวโดยตรง

การรับรองความถูกต้องของเนื้อหา

บริษัทไม่ขอรับรอง ความสอดคล้องกัน ความครอบคลุม ความถูกต้อง อรรถประโยชน์ หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่ปรากฏในเนื้อหาของแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ และไม่ขอรับผิดต่อความผิดพลาดใดๆ หรือข้อมูลที่ไม่ได้ให้รายละเอียดไว้อย่างเพียงพอในแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้

ข้อยกเว้นการรับรองหรือการรับประกัน

การใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ย่อมถือว่าท่านใช้ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง ทั้งในเรื่องการทำธุรกรรม กับบุคคลอื่นใด และบริษัทไม่ได้รับรองการทำงานและความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ เช่น การไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นอันเนื่องมาจากในการสร้างสรรค์ การเป็นแม่ข่าย และการดำเนินการอื่นๆ ของแอปพลิเคชันหรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ จะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดๆ สำหรับความเสียหาย (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือเครือข่ายของท่าน หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งาน โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายนั้นเป็นความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม) หรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรืออื่นๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึง การใช้ หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้

ท่านตกลงและรับทราบว่า การดำเนินการใดๆ ต้องให้ระยะเวลาสมควรแก่บริษัทในการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น โดยท่านจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในขั้นตอนของการดำเนินการ

ข้อมูลหรือไซต์ที่เชื่อมโยง

บริษัทไม่มีความรับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ สำหรับเนื้อหาของแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ที่เชื่อมโยงมายังหรือไปจากแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ (“ไซต์ที่เชื่อมโยง”) รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่ผู้อื่นให้ไว้ รวมทั้งความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือไซต์ที่เชื่อมโยง และการห้ามมิให้ท่านและบุคคลภายนอกใดๆ ทำการเชื่อมโยงแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ใดที่ดำเนินการโดยท่านหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวมายังแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากบริษัทก่อน

การเปลี่ยนแปลง ยุติการดำเนินการแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี)นี้ การยกเลิกเครื่องแม่ข่าย (server) และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหา/ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลง ยุติหรือระงับการดำเนินการแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ ยกเลิกเครื่องแม่ข่าย (server) เปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเนื้อหาหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ หรืออาจระงับ ยุติหรือหยุดบริการต่างๆ ที่ให้ผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้หรือระบุไว้ในแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเดือดร้อนหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยุติ การระงับ การสิ้นสุดลง การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการหยุดใดๆ ดังกล่าว

การบันทึกการเข้าถึงแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) การสำรวจและการส่งต่อข้อมูล

บริษัทอาจใช้บันทึกการเข้าถึงแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) หรือดำเนินการสำรวจเพื่อรวบรวมหรือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่างๆ เช่น แนวโน้มในการใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี ) นี้ บริษัทอาจทำการจัดหาข้อมูลการใช้ไซต์ในเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับจำนวนการเข้าเยี่ยมแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ และระยะเวลาการเข้าเยี่ยมของผู้ใช้ แนวโน้มการใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) เป็นต้น ทั้งนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว บริษัทไม่ได้มุ่งหมายที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบนแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ และข้อมูลการใช้ไซต์ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่มีความเป็นเจ้าของซึ่งเป็นของผู้ใช้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและ/หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามหรือความเห็นใดๆ ที่เกี่ยวกับคำถามหรือผลลัพธ์ ฯลฯ จากการกรณีดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

บริษัท พร้อมด้วย กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก พนักงาน ผู้แทนและบริษัทในเครือของบริษัท ไม่ต้องรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการนำท่านไปสู่เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อหรือบุคคลอื่นและที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์หรือธุรกรรมของท่านกับผู้ให้สินเชื่อหรือบุคคลอื่นในเวลาต่อมา รวมทั้งกรณีการที่ท่านซื้อหรือคาดว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ให้สินเชื่อรายหนึ่งรายใด รวมทั้งที่แสดงอยู่ในแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการทางการเงิน ด้านสินเชื่อและ/หรือบริษัทผู้รับประกันภัย ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้สินเชื่อและ/หรือบริษัทผู้รับประกันภัย รวมทั้ง (ผลของ) การเปรียบเทียบราคาที่แสดงผลออกมา (“เนื้อหาของการเปรียบเทียบ”) จัดทำขึ้นตามสารสนเทศและข้อมูลที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการทางการเงิน ด้านสินเชื่อและหรือบริษัทผู้รับประกันภัย และข้อมูลที่ท่านยื่นผ่านแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัทจากผู้ให้บริการทางการเงิน ด้านสินเชื่อและหรือบริษัทผู้รับประกันภัย และข้อมูลที่ท่านยื่นผ่านแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท
(2) กรณีที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุสุดวิสัย เช่น การเกิดสงคราม การนัดหยุดงาน และภัยธรรมชาติไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ และไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่มีความรับผิดต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาหรือค่าเสียหายสืบเนื่องไม่ว่าประเภทใดๆ ซึ่งรวมถึงการขาดกำไรและเงินออม ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวกับ (การใช้) แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี)ของบริษัทหรือ (เนื้อหาของ) เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว
(3) เนื้อหาที่แสดงไว้ในแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงที่เนื้อหาของการเปรียบเทียบไม่ว่าในทางใดๆ ซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นการพิสูจน์หรือถือเป็นการรับรอง การอนุมัติ การแนะนำหรือการให้คำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ให้สินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้สินเชื่อ และ/หรือบริษัทผู้รับประกันภัย หรือบริการของบริษัทผู้รับประกันภัย ซึ่งรวมถึง คุณภาพหรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับการใช้งาน (ส่วนบุคคล) ของท่าน ทั้งนี้ เนื้อหาของการเปรียบเทียบ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) จะไม่ถือหรือตีความว่าเป็นการเสนอ

หากในท้ายที่สุด ท่านตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ให้สินเชื่อและ/หรือบริษัทผู้รับประกันภัย ท่านจะเข้าทำสัญญากับผู้ให้สินเชื่อหรือบุคคลนั้นๆ ไม่ใช่กับบริษัท ดังนั้น บริษัทไม่มีความรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการซื้อของท่าน ความเหมาะสมหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสัญญาที่ท่านเข้าทำกับผู้ให้สินเชื่อและ/หรือบุคคลนั้นๆ

นอกจากนี้ ท่านตกลงอย่างเพิกถอนมิได้ที่จะชดใช้และปกป้องบริษัทจากค่าเสียหายจาก สิทธิเรียกร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายอันสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) การที่ท่านใช้และใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี)ของบริษัทอย่างผิดวัตถุประสงค์ (2) การที่ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ (3) การที่ท่านละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ซึ่งรวมถึง ไอพีของแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) หรือ (4) สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกต่อบริษัท ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นตาม (1) (2) หรือ (3)

ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย

ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลใดเพื่อความเสียหายไม่ว่าโดยตรง ทางอ้อม พิเศษ ต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นใด (รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการเสียกำไร การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลหรือโปรแกรม หรือข้อมูลอื่นในระบบรับข้อมูลของท่าน) อันเกิดจากการให้ การใช้หรือการไม่อาจใช้ข้อมูล เอกสาร หรือฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) หรือไซต์ที่เชื่อมโยง ถึงแม้ว่าบริษัทได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดมีขึ้นจากการใช้ดังกล่าว

ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวกับ (การใช้) แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัทหรือ (เนื้อหาของ) เว็บไซต์ของผู้ให้สินเชื่อที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้งกรณีอื่นใด

การยกเลิก

ถ้าท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี)นี้ ซึ่งบริษัทพิจารณาว่าไม่เหมาะสม สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี)นี้ซึ่งบริษัทให้แก่ท่าน จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และท่านจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี)นี้ได้อีกต่อไปภายหลังจากนั้น ในกรณีดังกล่าว ท่านจะต้องทำลายหรือลบข้อมูลที่ได้ดาวน์โหลดไว้ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลในเอกสารหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของท่านโดยทันทีทั้งหมด

หน้าที่และความรับผิดชอบของท่านในฐานะผู้ใช้งาน
(1) หากท่านสร้างบัญชีขึ้นผ่านแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท หรือหากท่าน นำส่งข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ นิยามในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) หรือข้อมูลอื่นๆ ให้แก่บริษัท ท่านรับรองว่า ข้อมูลที่ท่าน มอบให้เป็นความจริง เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและสมบูรณ์
(2) ท่านต้องรับผิดชอบต่อการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา
(3) ท่านต้องรับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยของบัญชีของท่าน (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) และท่านจะไม่นำรายละเอียดของบัญชีของท่านไปให้กับบุคคลอื่น
(4) ท่านจะต้องงดเว้นจากการใช้แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี)ของบริษัทหรือบริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามขอบเขตที่บริษัทกำหนด
(5) ท่านจะไม่ละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือ เลี่ยง หลีกเลี่ยง หลบ ลบ ทำให้ใช้การไม่ได้ แก้ ก่อกวนสัญญาณ ถอดรหัส หรือด้วยประการอื่นใดทำให้มาตรการใดๆ ที่บริษัทติดตั้งหรือใช้เพื่อป้องกัน หรือจำกัดการเข้าถึง (ส่วนหนึ่งส่วนใด) ของเว็บไซต์ของบริษัท ไอพีของแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งเนื้อหาอันจะทำให้เกิดความเสียหาย
(6) ท่านจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ (พยายามที่จะ) แทรกแซงแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท รวมทั้งการดำเนินงานที่ถูกต้องของแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท
(7) ท่านต้องรับผิดชอบในการที่จะตรวจสอบและรับรองความเหมาะสม ความมีประโยชน์ คุณภาพ ความเพียงพอ และการมีพร้อมใช้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้สินเชื่อที่แสดงอยู่ในแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี)ของบริษัทเพื่อการใช้งานส่วน บุคคลของท่าน และในกรณีที่จำเป็นหรือต้องการ ท่านควรขอและรับคำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพหรือที่ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อใดๆ

ข้อกำหนดอื่นๆ

บริษัทสงวนสิทธิที่จะบอกเลิก ระงับหรือยุติการที่ท่านใช้และเข้าถึงแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท และบริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของท่านได้ทุกเวลา โดยไม่ได้ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าและโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ
หากบริษัทไม่ได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ จะไม่ถือหรือตีความว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยังคงมีสิทธิที่จะใช้หรือบังคับใช้สิทธิดังกล่าวได้ต่อไปในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดๆ
ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ ไม่อาจบังคับได้ ไม่มีผล เป็นโมฆะ นำมาบังคับใช้มิได้ หรือด้วยประการอื่นใดไม่สมบูรณ์ในเขตอำนาจใดๆ บทบัญญัติดังกล่าวจะถือว่าได้รับการแทนที่โดยบทบัญญัติที่สมบูรณ์และบังคับใช้ได้ที่มีความใกล้เคียงมากที่สุดกับ (เจตนารมณ์ของ) บทบัญญัติเดิม และบทบัญญัติอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้จะยังคับมีผลบังคับสมบูรณ์ต่อไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้เป็นความตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างท่านและบริษัทและจะแทนที่สัญญาทั้งหมดก่อนหน้าไม่ในทางวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี)ของบริษัทหรือการใช้บริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัท

กฎหมายและการระงับข้อพิพาท

ในกรณีที่มีข้อพิพาท โปรดทราบว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ทั้งท่านและบริษัทจะต้องเสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อเขตอำนาจที่มีผลบังคับเด็ดขาดของศาลประเทศไทย